Gatti, chi li ama è più intelligente di chi ama i cani