Charlie Sheen, 1 milione di dollari per intrattenere i soldati