Denise Capezza, chi è attrice di Gomorra che sul red carpet…